Privacy Policy

De website “hellobox.nl” en de daaraan gekoppelde internetdiensten worden u ter beschikking gesteld door Hello Box B.V. (hierna: Hello Box), statutair gevestigd te Gemert en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Brabant onder nummer 84714883. Met betrekking tot de bescherming van uw privacy geldt het navolgende beleid. Hello Box garandeert voor zover mogelijk de bescherming van de privacy van alle bezoekers van de site. Dat betekent dat wij ook van onze samenwerkingspartners maximale inspanningen verlangen bij het bewaken van persoonsgebonden gegevens. Hieronder leest u welke persoonsgegevens wij verwerken, wat wij met deze persoonsgegevens doen, binnen welk wettelijk kader dat gebeurt en wat u kunt doen als u nog vragen hebt. 

 

Toepassingsbeleid 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die worden uitgevoerd door Hello Box, gevestigd te Gemert.

 

Inleiding

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten verwerken van persoonsgegevens. Wij kunnen deze gegevens van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, email of telefoon. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens in het kader van onze bedrijfsactiviteiten verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken, hangt af van de precieze bedrijfsactiviteit en omstandigheden. Veelal gaat het om de volgende gegevens:

• NAW-gegevens;

• Geboortedatum en –plaats; 

• Geslacht; 

• Contactgegevens (e-mailadressen, telefoonnummers) en de functie van de contactpersoon; 

• Kopie identiteitsbewijzen; 

• IBAN en tenaamstelling; 

• Bedrijfsgegevens (bedrijfsnaam, rechtsvorm, factuuradres, postcode en plaats); 

• Gegevens over uw activiteiten op onze website, IP-adres, internetbrowser en apparaat type; 

 

Doelen van en rechtsgronden voor de werking 

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doen wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening (bijvoorbeeld een met u gesloten overeenkomst van opdracht). Sommige gegevens worden om praktische of efficiencyredenen, waarvan we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn, zoals: 

• Communicatie en informatievoorziening; 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen uitvoeren van onze dienstverlening; 

• De verbetering van onze dienstverlening; 

• Facturering en incasso. 

Het bovenstaande betekent dat wij uw persoonsgegevens ook kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden of om u reclamematerialen te sturen of berichten over onze dienstverlening, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. Mocht u geen e-mailberichten van ons willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@hellobox.nl. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink. 

In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen willen verwerken en dat we u daar expliciet toestemming voor zullen vragen. Indien wij persoonsgegevens, die wij mogen verwerken op basis van uw toestemming ooit voor andere of meer doelen willen verwerken, zullen wij u daar opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures. 

 

Gebruik door derden 

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of sub verwerkers zijn, die op basis van uw exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins verwerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Hyperlinks van derden 

De website van Hello Box kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van Hello Box verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Hello Box heeft geen zeggenschap over diensten en/of website van derden waarnaar wordt doorgelinkt. Het kan zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of website van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. Hello Box is niet aansprakelijk voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden. 

 

Bewaartermijnen 

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht). 

 

Beveiliging 

Hello Box neemt de passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn conform de geldende veiligheidsnormen. 

 

Cookies 

Via de website kan Hello Box gebruik maken van Cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruikersvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website. 

 

Verwerking binnen de EER 

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte (EER), behalve als u hiervoor met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of sociale media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics (zie onderstaande uitgebreide uitleg inzake Google Analytics), LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres. 

 

Uw rechten 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. 

 

Incidenten met persoonsgegevens 

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er een concrete kans bestaat op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij de datalek hebben ontdekt of daarvoor onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd. 

 

Klachten 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. 

 

Hebt u nog vragen over ons privacy beleid? 

Stuur dan een e-mail naar info@hellobox.nl. Ook als u vragen hebt over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen, kunt u dit e-mailadres gebruiken. Onze klantenservice is u graag van dienst. 

 

Wijzigingen 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Bekijk daarom regelmatig ons privacy beleid op deze website. 

 

Google Analytics (uitgebreide uitleg) 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van `cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven

Winkelwagen